Historie Muzea silnic

Muzeum silnic ve Vikýřovicích se nachází v objektu tzv. Krenišovského dvora. Krenišov se rozkládal po obou stranách řeky Desné, v jedné z jeho pKrenišovský dvůrravobřežních částí se nacházelo jeho historické jádro s panským dvorem, mlýnem, kapličkou a hostincem. Objekt za dobu své existence vystřídal hned několik majitelů, mezi nejvýznamnější patřil v roce 1690 Jan Jáchym ze Žerotína, pán na Velkých Losinách. Po roce 1848 byl dvůr součástí velkostatku Třemešek, do roku 1861 jej vlastnil JUDr. Eduard R. Ulrich, zeť známého podnikatele Franze Kleina st..  Koncem 19. století byl Krenišovský dvůr začleněn k formujícímu se šumperskému statku, od roku 1911 byl majetkem významného šumperského průmyslníka a politika Karla von Chiari. Po 2. světové válce byl dvůr zkonfiskován a brzy poté zrušen. V roce 1974 byl tehdejším vlastníkem, Státním statkem n.p. Šumperk, předán Okresní správě silnic Šumperk, která zde umístila garáže a cestmistrovství Vikýřovice.

Na základě rozhodnutí Rady a zastupitelstva Olomouckého kraje vzniklo koncem roku 2005 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka a tím se Česká republika postavila po bok v evropských zemí, které takto specializovaná muzea už měly. Muzeu až do roku 2010 chyběl samostatný funkční objekt, včetně stálé expozice. V rámci 1. etapy rekonstrukce objektu tzv. Krenišovského dvora byla za významného finančního přispění tzv. Norských fondů pro potřeby Muzea silnic rekonstruována historicky a stavebně nejcennější část dvora, ve které byla v roce 2010 otevřena stálá expozice věnovaná naší silniční historii.

Během 2. etapy rekonstrukce v roce 2013 byla opravena dvě zbývající křídla objektu, nádvoří muzea a přístřešek pro renovované silniční mechanismy. V nových prostorách byla zpřístupněna stálá expozice věnovaná životu a dílu bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů, v polovině roku 2014 stálá expozice zaměřená na historii a současnost našich silničních mostů. Na nádvoří muzea jsou představeny různé způsoby použití kamenné dlažby (žula, čedič, droba), v centru je osazena nadživotní dřevěná socha sv. Kryštofa, patrona všech, kteří se po silnicích pohybují. Venkovní expozice ukazuje zajímavé a dosud funkční mechanismy, umístěny jsou zde také ocelové příhradové mosty vyrobené v kleinovských sobotínských železárnách. Od roku 2011 muzeum spravuje i rekonstruovanou mýtní stanici v Sobotíně z poloviny 19. století, jednu z posledních mýtnic v ČR, dochovanou ve své původní podobě.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích je muzeem s celorepublikovou působností, jeho akviziční, prezentační i vědecko výzkumná činnost je zaměřena na celou ČR. Ve sbírkovém fondu muzea je evidováno více jak 1. 500 sbírkových předmětů, muzejní knihovna má již na 500 publikací se silniční tématikou. Zájemcům o silniční historii je celoročně zpřístupněna muzejní badatelna. Vedle stálých expozic jsou ve dvou výstavních sálech instalovány tématické výstavy, v novém přednáškovém sále se konají přednášky.