SSOK, p.o.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace vznikla dne 1.4.2002. Její činnost vychází ze zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j.H-325/2002, schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.2.2002, ve znění platných dodatků

Základní údaje:

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO 60609460
Název: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 70960399
Sídlo organizace: Olomouc, Lipenská 753/120, PSČ 779 00
Územní působnost: Olomoucký kraj

Příspěvková organizace vznikla splynutím příspěvkových organizací Olomouckého kraje, které byly zrušeny bez likvidace. Jedná se o Správu a údržbu silnic Olomouc, Správu a údržbu silnic Prostějov, Správu a údržbu silnic Přerov, Správu a údržbu silnic Šumperk.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:
 • a) výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a k ostatnímu majetku Olomouckého kraje v souladu se zřizovací listinou,
 • b) správa a údržba silnic II.a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje, jejich součástí a příslušenství,
 • c) investiční činnost na spravovaném majetku v rozsahu zřizovací listiny,
 • d) muzeální činnost v oblasti silničního hospodářství, jedná se především o provádění činnosti sbírkové, badatelské, propagační a publikační.
K zajištění předmětu hlavní činnosti jde zejména o tyto činnosti:
 • a) vedení evidence silnic II.a III. třídy,
 • b) zabezpečení prohlídek silnic II.a III. třídy,
 • c) zabezpečení prohlídek mostních objektů na silnicích II. a III. třídy,
 • d) údržba a opravy silnic II.a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
 • e) údržba a opravy mostů na silnicích II.a III. třídy,
 • f) investiční činnost na spravovaném majetku (jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele),
 • g) další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb.
  Doplňková činnost:

  Mimo svou hlavní činnost je organizace oprávněna provádět doplňkovou činnost v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a vydanými živnostenskými listy. K provádění doplňkové činnost má organizace následující živnostenské listy:

  • a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  Statutární orgány:
  • 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje.
  • 2. Ředitel jedná ve všech věcech, týkajících se příspěvkové organizace, samostatně. Plní veškeré povinnosti vedoucího organizace a další úkoly,vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 3. V případě nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti jeho stanovený zástupce.
  Vnitřní organizační struktura

  Vnitřní strukturu tvoří :

  • úsek ředitele
  • úsek provozní
  • úsek technicko – správní
  • úsek ekonomický
  • výkonné útvary

  Výkonné útvary – střediska údržby – nevystupují v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

  Z provozních důvodů jsou prostorově trvale dislokovány
  • Středisko údržby Olomouc se sídlem Lipenská 120, Olomouc
  • Středisko údržby Jih se sídlem Kostelecká 55, Prostějov
  • Středisko údržby Šumperk se sídlem Ztracená 684, Vikýřovice
  • Středisko – Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

  Základním článkem středisek údržby jsou cestmistrovství.